Bài đăng

Effect of anions on dispersion of a kaolinitic soil clay: A combined study of dynamic light scattering and test tube experiments

Dispersion is an important issue for clay leaching in soils. In this study, effects of various anions (Cl-, SO4 2-, acetate, oxalate and citrate) on dispersion of a kaolinitic soil clay were determined at different pH values and ionic strengths by dynamic light scattering and test tube experiments. Adsorption of anions on clay samples was characterized by the zeta potential (ζ) in a pH range of 2 to 11. At a pH range between 2 and 6, the effects of different anions on decreasing ζ were obvious and followed the order oxalate>citrate>SO4 2->Cl->acetate, while fluctuated changes in ζ were observed at pH>6. Based on a comparison of hydrodynamic radii (rh) obtained from dynamic light scattering and of transmission of 50% (T50 values) from the test tube experiments, the ability of anions to facilitate the dispersion of the clay fraction followed the sequence of oxalate>citrate>acetate>SO4 2->Cl-. It implies that adsorption of anions on positively cha…

Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Phân tích đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang, Hà Nội : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Authors: Trần, Tứ Hiếu , người hướng dẫn
Trịnh, Bích LiênKeywords: Hóa phân tích,Đánh giá chất lượng, Nguồn nước, Hồ Thiền Quang, Hà NộiIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHTNAbstract: 61 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khái quát điều kiện tự nhiên của Hồ Thiền Quang và phân tích các thông số liên quan đến chất lượng nước hồ Thiền Quang. Từ kết quả phân tích, đánh giá chất lượng nước hồ Thiền Quang thông qua QCVN 08:2008/BTNMT về nước mặt và chỉ số chất lượng nước (WQI -w (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38051Appears in Collections:HUS - Master Theses

汉语中含“脸/面”字的词语研究, 与越南语对比 = Nghiên cứu các từ ngữ chứa chữ liăn/miàn" trong tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"

Title: 汉语中含“脸/面”字的词语研究, 与越南语对比 = Nghiên cứu các từ ngữ chứa chữ liăn/miàn" trong tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Authors: Nguyễn, Hữu Cầu, người hướng dẫn
Hoàng, Phương ThúyKeywords: Tiếng Trung Quốc;Lý luận ngôn ngữ;Tiếng Việt;Từ vựngIssue Date: 2012Publisher: ĐHNNAbstract: 66 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
第一章:绪论: 词概论; 固定词组概论; 词的意义; 关联到汉语人体词语分类的语义场; 相关问题国内外研究情况. 第二章:汉语中含“脸/面”字的词语研究: 汉语中含“面” 的词语研究; 在结构方面; 在语用方面; 汉语中含“脸” 字的词语研究; 从汉语词汇系统的特征综观“脸/面”构成的词语. 第三章:汉语含“脸/面” 字的词语与越南语含“mặt/diện”字的词语对比: 越南语含“mặt/diện”字的词语简介; 汉语中含“脸/面” 字的词语与越南语含“mặt/diện”字的相同之处; 在结构方面; 在语用 (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40162Appears in Collections:ULIS - Master Theses

现代汉语不定量词“点儿”和“些”研究 (与越南语相对应词语对比)= Nghiên cứu lượng từ bất định “ 点儿”và“些” trong tiếng Hán hiện đại ( đối chiếu với từ biểu thị nghĩa tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Title: 现代汉语不定量词“点儿”和“些”研究 (与越南语相对应词语对比)= Nghiên cứu lượng từ bất định “ 点儿”và“些” trong tiếng Hán hiện đại ( đối chiếu với từ biểu thị nghĩa tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Authors: Vũ, Thị Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh HàKeywords: Tiếng Trung Quốc;Tiếng Hán;Tiếng Việt;Từ vựng;Ngữ phápIssue Date: 2012Publisher: ĐHNNAbstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
汉语有十多个大词类,其中量词是现代汉语的一个非常重要的词类,也是汉语的一大特点。现代汉语量词很多,用法灵活。现代汉语不定量词“点儿”和“些”出现频率相当多。虽然“点儿”和“些”都表示不定量但从各角度来看,它们都有差别。另外,汉语量词 “点儿”和“些”与越南语 “chút” 、 “ ít ”也有很多异同。本文从汉语“点儿” 、“些”和 越南语不定量词 “chút” 、 “ ít ” 的语义、语法、语用三方面的特点进行分析,找出它们之间的异同。. 通过研究,我想深刻了解不定量词“点儿”和“些”的用法。另外,我也 (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40152Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Áp dụng kiểm toán chất thải tại phân xưởng nhuộm Công ty Dệt may Trung Thu, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 85 02

Title: Áp dụng kiểm toán chất thải tại phân xưởng nhuộm Công ty Dệt may Trung Thu, Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 85 02Authors: Nguyễn, Thị Hà , người hướng dẫn
Vũ, Ngọc TúKeywords: Khoa học môi trường;Chất thải công nghiệp;Ô nhiễm môi trườngIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất, mức độ tiêu thụ nguyên liệu, hóa chất, năng lượng, nước. Xác định và đánh giá các các nguồn thải: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại. Xác định các nguyên nhân gây tổn thất năng lượng, nước và gia (...)
Electronic Resources
91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38225Appears in Collections:HUS - Master Theses

An exploratory study on the teaching and learning of TOEIC listening skill at a university in Hanoi = Nghiên cứu khảo sát việc dạy và học kỹ năng nghe TOEIC tại một trường đại học ở Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Title: An exploratory study on the teaching and learning of TOEIC listening skill at a university in Hanoi = Nghiên cứu khảo sát việc dạy và học kỹ năng nghe TOEIC tại một trường đại học ở Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Authors: Kiều, Thị Thu Hương, supervisor
Nguyễn, Thu TrangKeywords: Kỹ năng nghe, Toeic, Phương pháp giảng dạy, Tiếng AnhIssue Date: 2013Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: 47 p. + CD-ROM + tóm tắt
This study has been conducted to explore the teaching and learning of TOEIC listening skill at Hanoi Law University. The subjects of the study are 50 students and 14 English lecturers at Hanoi Law University. The data have been collected via questionnaires (...)
M.A. Thesis. English Language Teaching Methodology -- University of Languages and International Studies: 60 14 10. Vietnam National University, Hanoi, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40129Appears in Collections:ULIS - Master T…

Tên riêng người Nga nhìn từ góc độ người nói tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 05"

Hình ảnh
Title: Tên riêng người Nga nhìn từ góc độ người nói tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 05"Authors: Nguyễn, Hữu Chinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Bích PhươngKeywords: Tiếng Nga, Tên riêng, Tiếng ViệtIssue Date: 2013Publisher: ĐHNNAbstract: Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41455Appears in Collections:ULIS - Master Theses