Bài đăng

Khảo sát, đánh giá sự phân bố hàm lượng các kim loại nặng trong nước và trầm tích hệ thống Sông Đáy : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Khảo sát, đánh giá sự phân bố hàm lượng các kim loại nặng trong nước và trầm tích hệ thống Sông Đáy : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Authors: Tạ, Thị Thảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Kim ThủyKeywords: Hóa phân tích;Kim loại nặng;Nguồn nước;Sông ĐáyIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHTNAbstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về lưu vực sông Đáy; hệ số phân bố của các kim loại nặng; độc tính kim loại nặng; các phương pháp phân tích kim loại nặng; phương pháp xử lý mẫu nước và trầm tích. Nghiên cứu các mẫu nước, mẫu chất rắn lơ lửng và mẫu trầm tích đáy tại các địa điể (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38074Appears in Collections:HUS - Master Theses

Xác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01 18

Title: Xác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01 18Authors: Nguyễn, Văn Ri, 1952- , người hướng dẫn
Phạm, Thị VuiKeywords: Nhôm;Dung dịch thẩm phân máu;Bệnh suy thận;Điều trị;Quang phổ hấp thụ nguyên tử;Hóa phân tíchIssue Date: 2016Publisher: ĐHKHTNAbstract: 58 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38476Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu triển khai mạng FTTX tại thành phố Bắc Ninh trên nền GPON: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Title: Nghiên cứu triển khai mạng FTTX tại thành phố Bắc Ninh trên nền GPON: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202Authors: Lê, Thanh TùngKeywords: Kỹ thuật viễn thông;Mạng truy nhập băng rộngIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Triển Khai Mạng FTTH Gpon Tại Thành Phố Bắc NinhDescription: 78 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61222Appears in Collections:UET - Master Theses

Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán mật mã bảo vệ thiết kế FPGA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202

Title: Nghiên cứu và ứng dụng thuật toán mật mã bảo vệ thiết kế FPGA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202Authors: Lê, Đình HùngKeywords: Kỹ thuật điện tử;Mật mã bảo vệIssue Date: 2017Publisher: H.: Trường Đại học Công NghệAbstract: Kết qu của luận văn là mô t hai gi i pháp o v thiết ế FPGA ựa trên công ngh SRAM. Gi i pháp th nhất là gi i pháp sử ng IC ngoài chip FPGA để xác thực thiết đ được triển hai trên o mạch hợp l . Gi i pháp này thực hi n ựa trên a thành phần chính là ic DS28E01-100, giao th c xác thực hai ước, thuật toán SHA-1 và vi xử lý Pico laze. Gi i pháp th hai là gi i pháp m hóa t p tin cấu hình ằng thuật toán GOST 28147-89. Gi i pháp này thực hi n triển hai quá trình hởi tạo hai giai đoạn, có hai thành phần chính là ộ vi xử lý Micro laze và lõi thuật toán GOST 28147-89.Description: 39 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61223Appears in Collections:UET - Master Theses

Tư tưởng chính trị - xã hội thời Trần (1225-1400)

Title: Tư tưởng chính trị - xã hội thời Trần (1225-1400)Authors: Nguyễn, Thị Thu HuyềnKeywords: Triết học Việt Nam;Quan điểm chính trị xã hộiIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 102 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33904Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Title: Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)Authors: Nguyễn, Thị HuyềnKeywords: Xã hội học;Thanh niênIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 116 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33905Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Điều tra nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ của sinh viên trường Đại học Vinh (Nghiên cứu mẫu điều tra từ sinh viên ngành Sư phạm Địa lí)

Title: Điều tra nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ của sinh viên trường Đại học Vinh (Nghiên cứu mẫu điều tra từ sinh viên ngành Sư phạm Địa lí)Authors: Lương, Thị Thành Vinh
Nguyễn, Thanh PhongKeywords: Sinh viên;Phòng trọ;Đại học VinhIssue Date: 2017Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 33;Số 1Abstract: Trên cơ sở khảo sát điều tra sinh viên của Trường Đại học Vinh, bài báo đã phân tích đặc điểm sinh viên ngoại trú, nhu cầu và khả năng tìm kiếm phòng trọ cũng như khả năng đáp ứng phòng trọ của các khu vực xung quanh trường, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh viên tìm kiếm phòng trọ một cách nhanh chóng và thuận tiện.Description: tr. 116-123URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60815ISSN: 2588-1140Appears in Collections:Natural Sciences and Technology